Курс је посвећен уставном праву као фундаменталној грани унутрашњег јавног права. Уставно право је правна дисциплина која обухвата основну и најширу материју правног нормирања, уставну материју. Отуда значај уставног права није одређен искључиво положајем устава као највишег правног акта, већ превасходно садржином ове дисциплине која проучава више разнородних али међусобно тесно повезаних области. То су: општа питања уставног права, функција и природа устава, уставна историја, државна власт, политичке институције, федерална држава, облици територијалне децентрализације, цивилно друштво, владавина права и судска власт. Главни циљеви курса су да студенти стекну основна, а по потреби, и продубљена знања из наведених области; да разумеју сложену природу уставних институција и појава; да се оспособе за правну анализу уставних (политичких) институција, не занемарујући социјално окружење из којег ове «извиру» и у којем се уобличавају и остварују итд.

Да би ови циљеви били остварени, водиће се рачуна о: 1) употреби догматско-правног метода као основног метода у проучавању уставних институција, али и о примереном коришћењу осталих метода правних и других друштвених наука; 2) равномерној заступљености три облика у којима се уставно право појављује (опште уставно право, позитивно уставно право и упоредно уставно право).

Уставно право је више теоријска него практична дисциплина. Ипак, током курса биће посвећена одговарајућа пажња и теоријској и практичној компоненти.

У педагошко-дидактичком смислу, курс се може поделити на три подцелине. Прва је уводни део у ширем смислу (на пример, предмет и извори уставног права, појам и врсте устава, доношење и промена устава, национална уставна историја, уставни циклуси, државна власт итд.) Друга подцелина су политичке институције. Трећа подцелина је релативно хетерогена и започиње изучавањем федералне државе, обухвата облике територијалне децентрализације, цивилно друштво, владавину права, судску власт, да би сам крај курса био посвећен тзв. «четвртој» државној власти, уставном судству као «чувару» уставности и законитости.

Најзад, овај курс је осмишљен тако да се студентима приближе вредности традиционалног уставног права, али и да се они обавесте о новим појавама и процесима у уставном праву.


У оквиру овог курса објављиваће се материјали намењени студентима који вежбају Уставно право.

За више података обратите ми се на: aleksa.nikolic@ius.bg.ac.rs 

Информације и материјали за вежбе из Уставног права.