Skip available courses

Available courses

Циљ курса је да студентима обезбеди основна знања из арбитражног права и оспособи их за примену стечених знања у каснијој пракси. Нагласак је на критичком приступу постојећим законским и упоредним решењима, као и проучавању богате домаће и стране арбитражне праксе. Студенти треба да стекну увид у начин на који се одвија арбитражни поступак, предности и мане таквог решавања спорова, као и кључне (ризичне) аспекте на које ваља обратити пажњу како би се у потпуности искористиле предности арбитраже као алтернативе судском решавању спорова.

Osnovi sociologija i sociologija prava. Obavezan kurs na prvoj godini Pravnog fakulteta.

Студијска група из Српске правне историје код проф. др Зорана Мирковића, доц. др Нине Кршљанин и доц. др Душана Ракитића.

Вежбе из Српске правне историје код доц. др Нине Кршљанин.

Слободно постављајте сва питања у вези са предметом, вежбама или испитом!

Студијска група из предмета Пореско право - доц. др С. Костић

Вежбе из предмета Пореско право - доц. др С. Костић

      Све више људи данас користи Википедију за информисање о непознатим појмовима и темама. Нажалост, стање на овој отвореној енциклопедији у погледу наше земље и правне струке је веома незадовољавајуће. Хајде да то променимо!

Курс по Истории сербского права для русскоговорящих студентов. Основная информация, материалы, форум для вопросов. 

Osnovni cilj "Tehnika tumačenja prava” jeste da studente koji pohađaju kurs obuči za a) prepoznavanje iskorišćenih tehnika tumačenja u pojedinačnim pravnim aktima i za b) korišćenje tehnika tumačenja radi utvrđivanja mogućih normativnih značenja pravnih tekstova.

Studenti su sposobni da prepoznaju iskorićene tehnike tumačenja u pojedinačnim pravnim aktima i da iskoriste različite tehnike tumačenja radi utvrđivanja značenja pravnih tekstova. Studenti razlikuju jezičko, sistemsko, istorijsko i ciljno tumačenja i imaju razvijenu sposobnost jezičkog, sistemskog, istorijskog i ciljnog pristupa pravnom tekstu.

Вежбе из Упоредне правне традиције код доц. др Нине Кршљанин.

Приложен је план рада за 2017/2018 годину. Детаљније је изложен код појединачних часова у календару курса.

Пријављивање на вежбе је могуће до краја октобра.

Слободно постављајте сва питања у вези са курсом и предметом!

Trgovinsko pravo izučava trgovce (privredne subjekte) i pravne poslove koje oni zaključuju u obavljanju svoje delatnosti.

Obavezni predmet na trecoj godini osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Opcioni kurs za studente treće godine

Uvod u pravo je predmet na prvoj godini studija, na kojem studenti stiču znanja o osnovnim pojmovima teorije države i prava.

Информације и материјали за вежбе из Уставног права.

Економска анализа права је изборни предмет четврте године  намењен је студентима  који желе да продубе постојеће знање економије и боље разумеју економски аспект кључних правних института.

Овај курс воде асистенткиња Валерија Дабетић и демонстратор Мила Ђорђевић.

Овај курс омогућује студентима упознавање са основним појмовима и институтима права међународне трговине; сагледавање међународног пословног промета у свом тоталитету од правила којима држава регулише послове међународног економског промета до правила која проистичу из самог правног посла, укључујући правила решавања спорова; стицање практичних знања неопходних за бављење овом материјом.

U okviru predmeta LJudska prava studenti imaju priliku da se na sveobuhvatan način upoznaju sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava. Kurs se sastoji iz dva dela. U okviru opšteg dela, izučavaju se pojam i klasifikacija ljudskih prava, implementacija ljudskih prava, načela pod kojima se uživaju ljudska prava, kao i univerzalni i regionalni mehanizmi zaštite ljudskih prava. Drugi deo posvećen je analizi svakog pojedinačnog prava iz korpusa ljudskih prava, kao i prava koja pripadaju naročito osetljivim kategorijama lica.Posebno je predstavljena praksa Evropskog suda za ljudska prava kojom se postavljaju standardi zaštite svakog pojedinačnog prava.

Medjunarodno javno pravo predstavlja granu prava kojom se uređuju odnosi između subjekata međunarodnog prava, odnosno između država, međunarodnih organizacija i drugih jedinki od međunarodnog interesa. 

Organizovani kriminalitet kao istraživački problem

На курсу ће бити постављени материјали за вежбе из Српске правне историје у складу са планом рада који је објављен на почетку семестра.

Parlamentarno pravo predstavlja kurs namenjen studentima III godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Предавања из Српске правне историје код проф. др Мирјане Стефановски, проф. др Зорана Мирковића, доц. др Нине Кршљанин и доц. др Душана Ракитића.

На курсу ће се качити материјали, а форум је отворен за сва питања и дискусије у вези са предметом. Оквирни план рада у прилогу.

Предавања из предмета Кривично право. Садржај курса биће ажуриран у складу са распоредом предавања (уторком, четвртком и петком). 

Studenti sa kojima postoji dogovor da pripreme referate iz Prava lokalne samouprave bi trebalo da se uključe u rad ove grupe, kako bismo mogli da se dogovorimo o podnošenju referata u pisanoj formi.

KuKurs je namenjen studentima druge godine osnovnih studija koji pohađaju pravosudno-upravni smer. Svake nedelje će biti postavljani materijali koji prate udžbenik iz Kriminologije i kojima se obrađauju ključne teme predmeta.

Социјално право је изборни предмет на четвртој години основних студија, а студентима обезбеђује основна теоријска знања о циљевима и правним инструментима заштите од социјалних ризика, уз оспособљавање за разумевањесистема обавезног социјалног осигурања и социјалне заштите у Републици Србији.У том смислу се као основни исход предмета појављује упознавање студената с кључним правним и основним ванправним аспектима социјалне сигурности, као и њихово оспособљавање за правилно и потпуно разумевање социјалног права као инструмента социјалне правде и друштвене кохезије.

Садржајем курса обухваћене су следеће тематске јединице: Појам и предмет социјалног права; Потреба за социјалном сигурношћу; Појам и врсте социјалних ризика; Историјски развој заштите од социјалних ризика - недиференцирани методи заштите (приватна помоћ, штедња, премијско осигурање, грађанскоправна правила о одговорности за штету); Концепције заштите од социјалних ризика (Бизмарков и Бевериџев модел и њиховекомбинације); Извори социјалног права; Међународно уређивање заштите од социјалних ризика; Социјално осигурање, социјална сигурност, социјална заштита (одређење и разграничењепојмова); Појам, елементи и субјекти социјалноправног односа; Социјалне престације; Пензијско и инвалидско осигурање; Здравствено осигурање; Осигурање за случај незапослености; Добровољно осигурање од социјалних ризика; Борачко-инвалидска заштита; Социјална помоћ.

          Курс је посвећен уставном праву као фундаменталној грани унутрашњег јавног права. Уставно право је правна дисциплина која обухвата основну и најширу материју правног нормирања, уставну материју. Отуда значај уставног права није одређен искључиво положајем устава као највишег правног акта, већ превасходно садржином ове дисциплине која проучава више разнородних али међусобно тесно повезаних области. То су: општа питања уставног права, функција и природа устава, уставна историја, државна власт, политичке институције, федерална држава, облици територијалне децентрализације, цивилно друштво, владавина права и судска власт. Главни циљеви курса су да студенти стекну основна, а по потреби, и продубљена знања из наведених области; да разумеју сложену природу уставних институција и појава; да се оспособе за правну анализу уставних (политичких) институција, не занемарујући социјално окружење из којег ове «извиру» и у којем се уобличавају и остварују итд.

            Да би ови циљеви били остварени, водиће се рачуна о: 1) употреби догматско-правног метода као основног метода у проучавању уставних институција, али и о примереном коришћењу осталих метода правних и других друштвених наука; 2) равномерној заступљености три облика у којима се уставно право појављује (опште уставно право, позитивно уставно право и упоредно уставно право).

            Уставно право је више теоријска него практична дисциплина. Ипак, током курса биће посвећена одговарајућа пажња и теоријској и практичној компоненти.

            У педагошко-дидактичком смислу, курс се може поделити на три подцелине. Прва је уводни део у ширем смислу (на пример, предмет и извори уставног права, појам и врсте устава, доношење и промена устава, национална уставна историја, уставни циклуси, државна власт итд.) Друга подцелина су политичке институције. Трећа подцелина је релативно хетерогена и започиње изучавањем федералне државе, обухвата облике територијалне децентрализације, цивилно друштво, владавину права, судску власт, да би сам крај курса био посвећен тзв. «четвртој» државној власти, уставном судству као «чувару» уставности и законитости.

          Најзад, овај курс је осмишљен тако да се студентима приближе вредности традиционалног уставног права, али и да се они обавесте о новим појавама и процесима у уставном праву.

САОБРАЋАЈНО ПРАВО

Студијски програм :основне академске студије

Назив предмета:  Саобраћајно право

Наставник:Др Небојша Јовановић, Др Светислав Јанковић

Статус предмета:изборни предмет na трећој години ОАС, шести семестар

Број ЕСПБ:3

Услов:нема

Циљ предмета:стицање основних знања о Саобрајаћном праву, његовој улози у правном систему, односу са другим гранама права, те основним појмовима саобраћаја и саобраћајног права. При томе је нагласак на организациономи имовинскоправном режиму саобраћаја, а не о безбедносном режиму. Циљ је да се студентима пружи основно знање о уговору о превозу ствари и одговорности превозиоца у свим гранама саобраћаја, а не и о уговорима о превозу путника и пртљага.

Исход предмета оспособљавање студената да владају основним установама саобраћајног права што представља ваљану основу за доцније бављење саобраћајним правом у пракси

Садржај предмета:

УВОД У САОБРАЋАЈНО ПРАВО

САОБРАЋАЈ - појам, значај, назив, врсте, особине, употребљивост саобраћајних грана,

САОБРАЋАЈНО ПРАВО - појам, значај, назив, предмет, садржина, метод, особине, начела, место у систему права, извори (врсте, међународни извори, домаћи извори)

ЈАВНО САОБРАЋАЈНО ПРАВО

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА - сабораћајни систем, чиниоци саобраћаја (врсте, саобраћајнице, превозна средства, саобраћајна средишта, превозиоци), организација домаћег саобраћаја, организација међународног саобраћаја (уводна разматрања, међународне организације у саобраћају, провоз /транзит/, извоз услуга превоза)

ИМОВИНСКО САОБРАЋАЈНО ПРАВО

УВОДНА РАЗМАТРАЊА, ДЕЛОВИ, СТВАРНА ПРАВА

УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ - појам уговора, лица код уговора, сврха уговора, природа правила, битни састојци уговора, закључење уговора, превозне исправе, особине уговора, правна природа уговора (основна разматрања, трговинскоправна природа, грађанскоправно порекло), врсте уговора, испуњење уговора, престанак уговора (повлашћење наручиоца, право на одустанак)

УГОВОР О ПРЕВОЗУ СТВАРИ

појам уговора и обавезе уговорника

обавезе превозиоца - постављање возила, пријем ствари, преглед ствари, укрцај /утовар/, издавање превозне исправе, превоз /путовање/, чување робе, заступање корисника превоза, извршавање налога, издавање ствари, предаја ствари примаоцу

обавезе пошиљаоца - наручивање возила, предаја ствари, обавештавање превозиоца о пошиљци, чување ствари, исплата превознине, награда за додатне услуге, накнада трошкова, залога

одговорност превозиоца ствари - врсте одговорности, особине превозничке одговорности, сужено поље примене, случајеви превозничке одговорности (штетни случајеви, губитак ствари, оштећење ствари, закашњење, стицај штета), пооштрење одговорности, основ одговорности (појам и значај основа, врсте основа, објективна одговорност, разлози ослобођења од одбјективне одговорности, субјективна одговорност, ослобођење од претпостављене субјективне одговорности, основ одговорности по гранама саобраћаја), рецептна и скриптурна одговорност, олакшано искључење одговорности, ограничење одговорности (основни појмови, начини ограничења, оправдање начела ограничене одговорности, врсте ограничења и начини одређивања границе, ограничење висине штете, ограничење делом имовине), обрачунска јединица, неограничена одговорност, одговорност за помоћнике, одговорност помоћника, једнострана принудност правила о превозничкој одговорности, утврђивање штете (појам и значај, начини утврђивања штете на ствари), накнада штете (особености одштете у саобраћају, облик накнаде штете), премет обавезе накнаде штете, утврђивање висине штете, остваривање права на накнаду штете), одговорност пошиљаоца

ПРЕВОЗ СА ВИШЕ ПРЕВОЗИЛАЦА - сложени превози, збирни превоз, превоз путем стварног превозиоца

двојни превоз - појам и структура односа, разграничења од сличних превоза, права, обавезе и одговнорност превозиоца (три односа - однос у главном превозу, однос у допунском превозу, однос корисника главног превоза са допунским превозиоцем)

узастопни превоз - појам, разграничење и терминологија, организовање, учесници и структура односа, одговорност превозиоца (основна правила, одговорност у превозу путника по гранама превоза, одговорност у превозу ствари по гранама превоза, ограничење одговорности), право регреса (особена правила, поједине гране саобраћаја), наплата и деоба превознине

            мешовити превоз - појам, разлог појаве и правни проблеми (контејнеризација, тешкоће), правни извори, могући начини решења проблема, предузетник, системи одговорности предузетника (набрајање, систем сопствене одговорности, систем мреже, систем јединства, систем мешовите одговорности), основ предузетникове одговорности, искључење одговорности предузетника, трајање одговорности, висина одговорности (раниице одговорности, неограничена одговорност, одговорност за закашњење, одговорност за помоћнике, регрес, застарелост и једнострана принудност, мешовити превоз лебделицом

Литература:

Обавезна;

Небојша Јовановић, Саобраћајно право (општи део), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017

Број часова  активне наставе

Теоријска настава:  30

Практична настава:  нема

Методе извођења наставе: предавања и вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

настава-предавања

10

усмени испит

90

студијска група

-

Вежбе

-

колоквијуми

-

успешно одбрањен семинарски рад

          -

остале активности по оцени испитивача

          -

У оквиру овог курса објављиваће се материјали и презентације намењене студентима који вежбају предмет Међународно јавно право.

U okviru ovog kursa objavljivaće se materijali namenjeni studentima koji vežbaju Krivično pravo.

Materijali su namenjeni svim studentima, bez obzira na to kod kog rukovodica vežbi su pohađali vežbe pre prelaska na elektronski oblik održavanja nastave.

У оквиру овог курса објављиваће се материјали намењени студентима који вежбају Уставно право.

За више података обратите ми се на: aleksa.nikolic@ius.bg.ac.rs 

Курс има за циљ да студенте упозна с правном природом економских и социјалних права и условима и препрекама за њихово делотворно остваривање и заштиту. Студенти се, у том смислу оспособљавају и за својеврсно вредновање радног и социјалног законодавства у светлу гарантија права на (достојанствен) рад, права на правичне услове рада, права на заштиту од неоправданог отказа, права на социјалну сигурност, као и права жена, деце и особа с инвалидитетом на посебну заштиту. Осим тога, у оквиру курса разматрају се и услови и препреке за делотворно уживање грађанских слобода и права на месту рада, као и строги услови за њихово изузетно ограничавање, а у светлу концепције о међуповезаности и недељивости људских права. У том смислу ће под окриљем курса бити анализиране и меродавне пресуде Европског суда за људска права и Европског суда правде (Суда правде Европске уније), као и "јуриспруденција" уговорних надзорних тела (Комитета за економска, социјална и културна права, Комитета експерата за примену конвенција и препорука Међународне организације рада, и Европског комитета за социјална права).

Други део курса посвећен је правној природи радног односа, те ће студенти бити у прилици да се упознају с кључним концецијама радног односа (уговорна, институционална, статусна и мешовита концепција), као и с потребом преиспитивања њихових основних поставки у светлу промена које се дешавају у свету рада,. Исто вреди и за све битне елементе радног односа, посебно за правну субординацију и (управљачку, нормативну и дисциплинску) власт послодавца, будући да радно право тежи помирењу послодавчевих овлашћења с правима и слободама запослених. Како је одређивање мере у којој ова права и слободе изузетно могу бити ограничени један од централних проблема савременог радног права, под окриљем курсаразматра се и питање мере у којој власт послодавца (и његова слобода предузетништва) може бити ограничена због остваривања права и слобода запослених.

Uz deo knjige Kriminologija (XV izdanje) koji se odnosi na izvršenje krivičnih sankcija i deo knjige Pravo izvršenja krivičnih sankcija (VI izdanje) u kome se izlaže o odredbama ZMUKD koji ovu materiju regulišu u našoj zemljii, imati u vidu i ove tekstove.

Aims of the Course:

The course aims to equip students with basic skills and knowledge on scientific research, use of legal sources on the internet, academic communication and presentation of results, as well as on English terminology which pertains to European integration and capability to use the relevant terminology.

Course results:

Knowledge of English terminology which facilitates the use of literature in the English language, understanding of legal texts and documents in the EU, relevant legal communication in the English language and writing of relevant texts; knowledge and ability to use legal sources on the internet in relation to European integration and acquiring of fundamental practical skills and knowledge on expert and scientific research and  presentation of results.

Aims of the course: 

The course focuses on economic aspects of the integration process but incorporating necessary historical, legal as well as policy-making aspects. The course should provide an essential background of economic integrations, linked with the microeconomic aspects of European integration, as well as the main microeconomic policies of the EU. 

Course result: 

Upon completion of this course, students should:

  • be familiar with historical, economic and institutional developments involving the economic integration in the European Union;
  • be able to understand complex economic as well as institutional aspects of the European integration process.
  • understand the economic theory of customs unions and be familiar with the main features of the EU's internal market;
  • critically discuss the economic issues involved in the EU's main economic policy areas;
  • understand economic issues of the Economic and Monetary Union in the EU.


Course aims :

Investigation of the structural features of the EU political system, of the nature of the EU political community, of the 'democratic deficit' charge, reassessment of the political legitimacy of the EU and the role of the civil society in solving the legitimacy crisis, as well as the overview of different perspectives of the further development of the EU

Course results :

In-depth knowledge on the political system of the EU, on different views on the question of the democratic foundations of the EU, legitimacy foundations of the institutions, on the role of political parties and media in the creation of the European public space, on the emergence of the European civil society, on the multicultural nature of the EU political community, and on the potential alternative paths of the further EU developmen

Aims of the course: 

Acquiring an in-depth knowledge of the constitutional architecture of the EU, as well as the basics of the institutional, legal and judicial system of the EU.

Course result:

At the conclusion of the course student will possess knowledge of sources of law, institutions and judicial system, as well as of basic problems existing in the development of the European Union. Furthermore, the student will be able to independently deal with practical, research and theoretical work in the field of EU law.


Aims of the course:

Acquiring of in-depth theoretical knowledge on EU Trade Law and Policy.

Course results:

With the completion of this course the student shall possess knowledge of the aims and mechanisms of the EU Trade Law and Policy, both internal and external, processes of forming this policy, as well as the main characteristics of trade relations between EU and third countries.

Aims of the course:

Acquiring of in-depth theoretical knowledge of Competition Law and Policy of the EU which is lead by the Commission in the field. Introducing the fundamental principles and mechanisms of the EC Policy within the field of competition, its practical application and mutual effects with national politics.

Course results:

Students should upon completing this course have sound knowledge of the Competition Law of the EU and capable of understanding and applying this law, as well as being prepared for further practical and doctoral research in this field.  


Obavezni predmet na master studijama prava intelektualne svojine
Opcioni predmet na master studijama prava intelektualne svojine.

Opcioni predmet na master studijama prava intelektualne svojine.

Opcioni predmet na master studijama prava intelektualne svojine.